Úradná tabuľa obce Krasňany 2018
Piatok, 05 Január 2018 11:13
Verejná vyhláška
Obec Stará Bystrica, ako príslušný stavebný úrad stavby
"Cyklomagistrála Terchová - VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom" zaslala na zverejnenie oznámenie o začatí stavebného konania a zároveň nariaďuje miestne skúmanie a ústne rokovanie na deň 20. apríla 2018 (piatok) o 11:00 hod. so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Tepličke nad Váhom, kancelária starostu obce.
Dokument na stiahnutie:     Verejná vyhláška   (908.52 Kb)
Vyvesené: 09.04.2018,    Zvesené:   24.04.2018

VZN 1/2018 - NÁVRH
Dokument na stiahnutie:    VZN 1/2018 NÁVRH

Vyvesené: 20.02.2018,    Zvesené:   12.03.2018

Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Obec Stará Bystrica, ako príslušný stavebný úrad, zaslala na zverejnenie rozhodnutie o umiestnení stavby "Cyklomagistrála Terchová - VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom". Do podkladov (rozhodnutie a situácia umiestnenia stavby) je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Krasňany počas úradných hodín.
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (931.16 Kb)
Vyvesené: 15.02.2018,     Zvesené: 02.03.2018

Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Spoločný obecný úrad Varín, územné konanie a stavebný poriadok zaslal na zverejnenie rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby "Izolovaný rodinný dom 1 b.j., žumpa" na  pozemku parc. č. 886/9 CKN.
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (1.26 Mb)
Vyvesené: 14.02.2018,     Zvesené: 01.03.2018

Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Spoločný obecný úrad Varín, územné konanie a stavebný poriadok zaslal na zverejnenie rozhodnutie o zastavení stavby
"Izolovaný rodinný dom 1 b.j., žumpa" na  pozemkoch parc. č. 886/7, 886/8 CKN.
Vyvesené: 24.01.2018,     Zvesené: 08.02.2018

Verejná vyhláška
Spoločný obecný úrad Varín, územné konanie a stavebný poriadok zaslal na zverejnenie Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustení od ústneho pojednávania na stavbu "Izolovaný rodinný dom 1 b.j., žumpa" na  pozemku parc. č. 886/9 CKN.
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (552.96 Kb)
Vyvesené: 17.01.2018,     Zvesené: 01.02.2018

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Obec Krasňany, ako dotknutá obec v zmysle § 7 ods. 7 zákona 24/2006 informuje o rozhodnutí zo zisťovacieho konania o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja".
Vyvesené: 08.01.2018,     Zvesené: 23.01.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Spoločný obecný úrad Varín, územné konanie a a stavebný poriadok zaslal na zverejnenie oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia na stavbu "Krasňany - Rudné: rozšírenie NNK pre IBV a chaty Stanková, Trnková, Cigánik".
Vyvesené: 05.01.2018,     Zvesené: 22.01.2018
Posledná úprava Piatok, 13 Apríl 2018 11:07
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!