Úradná tabuľa obce Krasňany 2018
Piatok, 05 Január 2018 11:13
Stredoslovenská distribučná, a.s. - Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena
Stredoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina nás požiadala o poskytnutie súčinnosti formou vyvesenia Oznámenia o vykonaní zápisu vecného bremena - LV č. 1118 a LV č. 1378 na úradnej tabuli obce.
Vyvesené: 19.06.2018, zvesené:

POH Žiinského kraja na roky 2016 - 2020 - oznámenie
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, nás ako dotknutú obec vyzval na zverejnenie informácie o vypracovaní strategického dokumentu "POH Žilinského kraja na roky 2016 - 2020".
Strategický dokument je zverejnený na stránke obstarávateľa (Okresný úrad Žilina) a taktiež na adrese:
Verejnosť môže písomné stanovisko doručiť na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.
Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční dňa 12.07.2018 o 10:00 hod. na adrese: Okresný úrad Žilina, OSZP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, zasadačka č. 1.
Vyvesené: 07.06.2018,   zvesené: 29.06.2018

Verejná vyhláška - stavebné povolenie
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška - stavebné povolenie   (925.03 Kb)
Vyvesené: 05.06.2018, zvesené:

Záverečný účet obce Krasňany za rok 2017 - NÁVRH
Dokument na stiahnutie:   Záverečný účet obce za rok 2017 NAVRH   (460,46 Kb)
Vyvesené: 15.05.2018,   zvesené: 
05.06.2018

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie
Obec Stará Bystrica, ako príslušný stavebný úrad stavby
"Cyklomagistrála Terchová - VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom" zaslala na zverejnenie stavebné povolenie.
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška - Stavebné povolenie   (512.37 Kb)
Vyvesené: 09.05.2018,    Zvesené:   24.05.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Spoločný obecný úrad Varín, územné konanie a stavebný poriadok zaslal na zverejnenie verejnú vyhlášku Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí" na pozemku parc. č. 844/63 CKN k.ú. Krasňany. Ústne konanie bude dňa 30.05.2018 o 10:00 hod. na Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám. sv. Floriána 1002.
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška    (568.11 Kb)
Vyvesené: 07.05.2018,   Zvesené:   22.05.2018
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Dolná Tižina"
Okresný úrad Žilina v zmysle § 6 ods. 1 zákona 24/2006 nám ako dotknutej obci  zaslal na zverejnenie oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Dolná Tižina".
Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Krasňany. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 01 Žilina do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené.
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-dolna-tizina
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán Dolná Tižina   (1.45 Mb)
Vyvesené: 30.04.2018,    Zvesené:   15.05.2018
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa  pobytu na návrh  vlastníka  alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt dňom 30.04.2018 občanovi: František Bulka, narodený 11.11.1961.
Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.
V Krasňanoch, dňa 30.04.2018

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa  pobytu na návrh  vlastníka  alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt dňom 30.04.2018 občanovi: Ján  Kubala, narodený 12.01.1957.
Miestom nového trvalého pobytu je obec Krasňany.
V Krasňanoch, dňa 30.04.2018

Verejná vyhláška
Obec Stará Bystrica, ako príslušný stavebný úrad stavby
"Cyklomagistrála Terchová - VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom" zaslala na zverejnenie oznámenie o začatí stavebného konania a zároveň nariaďuje miestne skúmanie a ústne rokovanie na deň 20. apríla 2018 (piatok) o 11:00 hod. so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Tepličke nad Váhom, kancelária starostu obce.
Dokument na stiahnutie:     Verejná vyhláška   (908.52 Kb)
Vyvesené: 09.04.2018,    Zvesené:   24.04.2018

VZN 1/2018 - NÁVRH
Dokument na stiahnutie:    VZN 1/2018 NÁVRH

Vyvesené: 20.02.2018,    Zvesené:   12.03.2018

Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Obec Stará Bystrica, ako príslušný stavebný úrad, zaslala na zverejnenie rozhodnutie o umiestnení stavby "Cyklomagistrála Terchová - VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom". Do podkladov (rozhodnutie a situácia umiestnenia stavby) je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Krasňany počas úradných hodín.
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (931.16 Kb)
Vyvesené: 15.02.2018,     Zvesené: 02.03.2018

Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Spoločný obecný úrad Varín, územné konanie a stavebný poriadok zaslal na zverejnenie rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby "Izolovaný rodinný dom 1 b.j., žumpa" na  pozemku parc. č. 886/9 CKN.
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (1.26 Mb)
Vyvesené: 14.02.2018,     Zvesené: 01.03.2018

Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Spoločný obecný úrad Varín, územné konanie a stavebný poriadok zaslal na zverejnenie rozhodnutie o zastavení stavby
"Izolovaný rodinný dom 1 b.j., žumpa" na  pozemkoch parc. č. 886/7, 886/8 CKN.
Vyvesené: 24.01.2018,     Zvesené: 08.02.2018

Verejná vyhláška
Spoločný obecný úrad Varín, územné konanie a stavebný poriadok zaslal na zverejnenie Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustení od ústneho pojednávania na stavbu "Izolovaný rodinný dom 1 b.j., žumpa" na  pozemku parc. č. 886/9 CKN.
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (552.96 Kb)
Vyvesené: 17.01.2018,     Zvesené: 01.02.2018

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Obec Krasňany, ako dotknutá obec v zmysle § 7 ods. 7 zákona 24/2006 informuje o rozhodnutí zo zisťovacieho konania o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja".
Vyvesené: 08.01.2018,     Zvesené: 23.01.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Spoločný obecný úrad Varín, územné konanie a a stavebný poriadok zaslal na zverejnenie oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia na stavbu "Krasňany - Rudné: rozšírenie NNK pre IBV a chaty Stanková, Trnková, Cigánik".
Vyvesené: 05.01.2018,     Zvesené: 22.01.2018
Posledná úprava Piatok, 20 Júl 2018 21:49
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!