Základná škola s materskou školou Krasňany
Základná škola a Materská škola boli do 31.08.2012 samostatnými právnymi subjektami. Dňom 1. september 2012 vznikol ich zlúčením nový právny subjekt Základná škola s materskou školou, Krasňany 19. Zriaďovateľom je Obec Krasňany. Súčasťou ZŠ s MŠ je Školský klub detí a Školská jedáleň.
Základná škola poskytuje primárne vzdelávanie pre žiakov 1. až 4. ročníka. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku 3 až 6 rokov.
Riaditeľ ZŠ s MŠ: Ing. Milan Moravčík
Zástupca ZŠ s MŠ pre MŠ:  PaedDr. Svetoslava Blahušiaková

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF: Zriaďovacia listina  (145.36 Kb)

Poštová adresa:
Základná škola s materskou školou
Krasňany 19
013 03 Varín


Rada školy:

za pedagogických zamestnancov
Mgr. Sidónia Stanková - predseda Rady školy
Dagmar Šupejová
za nepedagogických zamestnancov
Mária Stráska

za rodičov
Mgr. Lenka Maceková - podpredseda Rady školy
Branislav Gacho
Ing. Katarína Michalčíková

delegovaní členovia za zriaďovateľa
Ing. Miroslav Bielka
Miroslav Švec
Júlia Staníková 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!