Upozornenie starostu obce Krasňany
Utorok, 31 Júl 2018 09:57
Používanie pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky pri kultúrnych a spoločenských podujatiach na území obce Krasňany sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2017, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany na svojom zasadnutí dňa 21. septembra 2017 uznesením č. 48. Toto VZN nadobudlo účinnosť dňa 7. októbra 2017. Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Za tento priestupok možno uložiť pokutu od 100,00 do 300,00 Eur.
Používanie pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky je dovolené 31. decembra od 20:00 hod. do 1. januára do 01:00 hod..
Používanie pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky pri kultúrnych a spoločenských podujatiach v priebehu roka je možné len so súhlasom starostu na základe písomnej žiadosti podanej najmenej 14 dní pred uskutočnením podujatia.

Keďže v poslednom čase došlo opakovane k použitiu pyrotechnických výrobkov bez povolenia, čím bol narušený nočný kľud a súkromie ostatných občanov, dôrazne upozorňujeme na zákaz používania zábavnej pyrotechniky na území obce Krasňany. Vyzývame občanov k ohľaduplnosti a zodpovednému správaniu.
Ku každému ďalšiemu porušeniu VZN č. 3/2017 bude vedenie obce pristupovať s nulovou toleranciou.


Vážení občania, majme sa v úcte a vzájomne sa rešpektujme.

Ing. Miroslav Bielka, starosta obce
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!