Pozvánka na 24. zasadnutie OZ obce Krasňany - 04.10.2018
Utorok, 25 September 2018 08:08
Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany,

ktoré sa bude konať
04. októbra 2018 (štvrtok) o 17:00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.
Program:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Schválenie 2. rozpočtového opatrenia.
  5. Správa audítora k 31.12.2017
  6. Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.
  7. Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu systémom kompostérov.
  8. Plnenie mikroprojektu Interreg Poľsko - Slovensko.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

Ing. Miroslav Bielka, starosta obce Krasňany
Posledná úprava Pondelok, 01 Október 2018 07:45
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!