Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Utorok, 25 September 2018 07:05
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.  o ochrane prd požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Žilina a Bytča
dňom 25.09.2018 od 06.00 hod..
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!