ZŠ s MŠ Krasňany - oznam
Piatok, 09 Marec 2018 09:12
OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/ 2019

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. na základe:
  • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
  • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
  • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné)
Prednostne sa prijíma:
  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
  • dieťa s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa, ktoré dovŕšilo tretí rok veku k 31.08.2018
Tlačivo žiadosti je k dispozícii v Materskej škole Krasňany.
Miesto podávania žiadosti:   Materská škola Krasňany.

Termín:   od 02.05.2018 do 11.05.2018 v čase od 10:00 do 12:00 hod.

Vyplnené tlačivo žiadosti zákonný zástupca odovzdá v materskej škole. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roku 2018/2019 vydá riaditeľ ZŠ s MŠ Krasňany do 30. júna 2018.

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!