Pozvánka na 20. zasadnutie OZ obce Krasňany - 10.11.2017
Utorok, 07 November 2017 10:23
Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 ods. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
zvoláva 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany,
ktoré sa bude konať
10. novembra 2017 (piatok) o 17:00 hod.
v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Prejednanie žiadosti o zastavenie stavby "Most cez Kúrsky potok v oblasti Do potoka Končie".
  4. Záver. 

 

Ing. Miroslav Bielka

starosta obce

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!