Pozvánka na 18. zasadnutie OZ obce Krasňany - 21.09.2017
Utorok, 19 September 2017 16:10
Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
zvoláva 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany,
ktoré sa bude konať
21. septembra 2017 ( štvrtok ) o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.
  5. VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Krasňany.
  6. Žiadosť o zmenu využitia územia v rámci Doplnku č. 3 k ÚPN obce Krasňany.
  7. Žiadosti o odkúpenie pozemku.
  8. Informácie – žiadosti o NFP na projekty obce.
  9. Rôzne.
  10. Záver.
Ing. Miroslav Bielka
starosta obce
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!