Pozvánka na 17. zasadnutie OZ obce Krasňany - 14.06.2017
Piatok, 09 Jún 2017 22:44
Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
 v znení neskorších predpisov
zvoláva 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany,
ktoré sa bude konať
14. júna 2017 (streda) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Schválenie audítora pre rok 2016 a 2017
 5. Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
 6. Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016
 7. Prijímanie detí do MŠ v Krasňanoch
 8. Kamerový systém v obci Krasňany
 9. Verejné osvetlenie v lokalite „Tavačov Laz“, športový areál
 10. Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Likvidácia biologického odpadu“
 11. Schválenie zmluvy o odkúpení pozemku parc. CKN 844/125 o výmere 14 m²
 12. Žiadosti občanov
 13. Realizácia kultúrnych a športových akcií: Pálenie Jánskych ohňov, Výstava historických vozidiel, Futbalový turnaj
 14. Informácie o stave prípravy projektov: „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne do Tepličky nad Váhom“ a „Prístavba a rekonštrukcia PZ“
 15. Správy kontrolóra a Plán práce HKO na II. polrok 2017
 16. Rôzne
 17. Záver


Ing. Miroslav Bielka
starosta obce
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!