Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/2018
Štvrtok, 23 Február 2017 11:11
Vážení rodičia,
na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č.245/2008  Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2008  Z. z.

Žiadosti do materskej školy na školský rok 2017/2018 sa  prijímajú v termíne 2.5.2017 - 12.5.2017
od 2.5. do 6.5. v čase od 11:00 hod. do 14:00 hod.
od 9.5. do 12.5. v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa si tlačivo žiadosti vyzdvihne a vyplnené spolu s rodným listom dieťaťa odovzdá v materskej škole.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne príjímajú:

a) deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
b) deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
c) deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
d) deti, ktoré dovŕšia vek tri roky k 31.8.2017.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!