Pozvánka na 15. zasadnutie OZ obce Krasňany - 15.12.2016
Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov
zvoláva 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany,
ktoré sa bude konať
15.  decembra 2016 (štvrtok) o 17:00 hod.
v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch
.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola uznesení.
  4. Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2016.
  5. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019.
  6. Schválenie projektového zámeru na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
  7. Riešenie žiadosti občanov.
  8. Informácie o OOCR Malá Fatra, o MAS Terchovská dolina, o pripravovaných projektoch.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!