Pozvánka na 14. zasadnutie OZ obce Krasňany - 23.09.2016
Streda, 21 September 2016 22:07
Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov
zvoláva 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany,
ktoré sa bude konať
23. septembra 2016 (piatok) o 17:00 hod.
v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch
.

Program:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Voľba hlavného kontrolóra obce.
  4. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2016.
  5. Delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školy.
  6. Schválenie zámennej zmluvy – pozemok pod cestu v časti Kút.
  7. Riešenie žiadostí občanov.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!