Pozvánka na 11. zasadnutie OZ obce Krasňany - 12.05.2016
Pondelok, 09 Máj 2016 19:55
Starosta obce Krasňany
 v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov
 zvoláva 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany,
ktoré sa bude konať
12.  mája 2016 (štvrtok) o 17:00 hod.
v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch.


Program:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola plnenia uznesení č.28, 29.
  4. Stavebné úpravy v budove ZŠ.
  5. Vysporiadanie pozemku CKN parc. č. 445/1, 445/2, 445/3 pri budove č. súpisné 89 (bývalé detské jasle).
  6. Schválenie organizačných výborov, program na akcie „Výstava historických vozidiel“, „Oslavy dňa sv. Moniky“.
  7. Rôzne (žiadosti, aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí na financovanie z eurofondov ....).
  8. Záver.

 

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!