Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2016/2017
Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje rodičom, že podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., sa žiadosti do materskej školy na školský rok 2016/2017 prijímajú v termíne od 2.5.2016 do 13.5.2016.


od 2.5. do 6.5. v čase od 10:30 hod. do 14:00 hod.
od 9.5. do 13.5. v čase od 10:00 hod. do 12:30 hod.

 

Zákonný zástupca dieťaťa si tlačivo žiadosti vyzdvihne a vyplnené spolu s rodným listom dieťaťa odovzdá v materskej škole.


Do materskej školy sa budú na základe žiadosti o prijatie dieťaťa prednostne prijímať:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti, ktoré dovŕšia vek tri roky k 31.8.2016,
  • deti oboch zamestnaných zákonných zástupcov,
  • deti zákonných zástupcov s trvalým pobytom v obci.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!