Pozvánka na 10. zasadnutie OZ obce Krasňany - 25.02.2016
Pondelok, 22 Február 2016 14:35
Starosta obce Krasňany
v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany,
ktoré sa bude konať
25. februára 2016 (štvrtok) o 17:00 hod. 
v zasadačke obecného úradu.


Program:
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
 3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina pre roky 2015 - 2020. (Materiál bol zaslaný elektronicku poštou)
 4. Rozpočet obce r. 2016 - členenie na položky
 5. Organizácia obecných kultúrno-spoločenských akcií v r. 2016
 6. Prenajímanie spoločenskej miestnosti nad obecným úradom s príslušenstvom
 7. Cyklomagistrála Terchová - VD Žilina cez Varín - projekt pre územné rozhodnutie
 8. Zakúpenie PS 12 TAZ 1920 cm3 pre DHZ obce
 9. Výstavba outdoorového ihriska
 10. Zmluva o zriadení vecného bremena pre SEVAK Žilina na kanalizáciu
 11. Výstavba bytového domu - podmienky obce
 12. Zriadenie zberného dvora
 13. Rôzne
 14. Záver

 

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!