Pozvánka na 7. zasadnutie OZ obce Krasňany - 16.11.2015
Streda, 11 November 2015 11:15
Starosta obce Krasňany
v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany,
ktoré sa bude konať


16. novembra 2015 (pondelok) o 17:00 hod.

 

v zasadačke obecného úradu.

 


Program:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
  3. Kontrola plnenia uznesení č. 19
  4. Schválenie realizácie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krasňany"
  5. Schválenie termínovaného úveru a zabezpečenie zmenkou na projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krasňany"
  6. Rôzne
  7. Záver

 

Žiadam o dochvíľnu účasť.

 

 

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce

 

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!