Pozvánka na 3. zasadnutie OZ obce Krasňany - 26.02.2015
Pondelok, 23 Február 2015 12:02
Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany,
ktoré sa bude konať
26. februára 2015 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Krasňany.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu
 5. Vykonanie inventarizácie
 6. Detské ihrisko – správa o realizácii projektu
 7. Žiadosť obce o granty Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis v grantových programoch Pre obce a Pre obce kultúra a šport
 8. Odpredaj pozemku p. Zuzane Repčíkovej, p. Richardovi Repčíkovi
 9. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Krasňany
 10. Obsadenie komisií pri OZ
 11. Zmena a doplnok č. 6 ÚPN obce Krasňany - informácia
 12. Rôzne
 13. Záver

Žiadam o dochvíľnu účasť.

 

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!