21. zasadnutie OZ obce Krasňany
Utorok, 10 December 2013 09:28
Dňa 16.12.2013 (pondelok ) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 21. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Program zasadnutia:
  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016
  5. Návrh VZN 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krasňany
  6. Rôzne
  7. Záver

Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Pozvánka na OZ 16.12.2013    (76.33 Kb)
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!