Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Streda, 07 August 2013 08:57
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE

V SÚLADE S §21 PÍSM. n) ZÁKONA Č. 314/2001 Z. Z. O OCHRANE PRED POŽIARMI V ZNENÍ NESK. PREDPISOV A NA ZÁKLADE § 2 ODS. 1 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 121/2002 Z. Z. O POŽIARNEJ PREVENCII V ZNENÍ NESK. PREDPISOV


V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU,
na lesných pozemkoch
v územnom obvode okresov Žilina a Bytča,
od 6.8.2013 - do odvolania.


V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  z a k a z u j e  najmä:

 • zakladať alebo udržiavať ohne,
 • používať otvorený oheň,
 • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
 • vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

Vlastníci, správcovia, alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov  p o v i n n í  najmä :

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na :
  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  2. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku.

Upozorňujeme, že počas vyhláseného času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je zakázané spaľovať horľavé látky (zvyšky po ťažbe) aj tým, ktorým bol okresným riaditeľstvom vydaný na spaľovanie súhlas.

 

pplk. Ing. Ján Peknuša v.r.
              riaditeľ
Okresného riaditeľstva
         HaZZ v Žiline
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!