Oznam Stredoslovenskej energetiky, a.s., Žilina Tlačiť
Štvrtok, 24 Január 2013 10:53
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, ako vlastník a prevádzkovateľ elektrických vedení žiada občanov - vlastníkov pozemkov, na ktorých sa elektrické vedenia nachádzajú, aby zamestancom SSE, a.s. umožnili vstup na pozemky a poskytli potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov v blízkosti elektrických vedení, ktoré ohrozujú prevádzku elektrických vedení. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní odstránenia alebo okliesnenia stromov patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.
Oznámenie je zároveň ohlásením výrubu a okliesňovania drevín v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. § 69.
V zmysle zákona o energetike (Zákon č. 656/2004 Z z.) je SSE, a.s. oprávnená odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.
V prípade, ak vlastníci porastov prejavia záujem vykonať výrub, resp. okliesnenie porastov svojpomocne, SSE a.s. zabezpečí v prípade potreby vypnutie a zaistenie elektrických vedení prostredníctvom stredísk Prevádzky a Údržby VN a NN.

Podľa zákona o energetika je zakázené pod elektrickým vedením:
  • zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
  • vysádzať a pestovať trvalé trávne porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
  • vysádzať a pestovať trvalé trávne porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti 2 metrov od krajného vzdušného vedenia,
  • uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
  • vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
  • vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenia.

Zabezpečenie ochrany a bezpečnosti prevádzky elektrických vedení je spoločným záujmom SSE, a.s., obce a občanov, pretože prípadné poruchy a havárie elektrických vedení sa priamo dotýkajú nás všetkých.

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!