Pozvánka na 5. zasadnutie OZ obce Krasňany - 27.06.2019
Pondelok, 24 Jún 2019 12:08
Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov
zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať
 
27. júna 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.

Program:
 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola uznesení zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Zámer o odpredaj vedenia káblovej televízie firme TES Media, s.r.o..
 5. Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2018.
 6. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2019.
 7. NÁVRH VZN obce Krasňany č. 1/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019.
 9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krasňany za rok 2018.
 10. Žiadosti občanov.
 11. Informácie starostky obce.
 12. Rôzne.
 13. Záver.
Ing. Jana Žáková, PhD.
starostka obce Krasňany
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!