Pozvánka na 4. zasadnutie OZ obce Krasňany - 25.04.2019
Štvrtok, 18 Apríl 2019 13:51
Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva
4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať

25. apríla 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.

Program:
 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola uznesení z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Schvaľovanie mimoriadneho členského pre OOCR Malá Fatra.
 5. Návrh Obecných poplatkov.
 6. Návrh Dodatku č. 2 k VZN 01/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska.
 7. Správa z kontrolnej činnosti kontrolórky obce.
 8. Žiadosti občanov
 9. Informácie starostky obce.
 10. Rôzne.
 11. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD.,  starostka obce Krasňany
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!