Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ obce Krasňany - 10.12.2018
Štvrtok, 06 December 2018 16:32
Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany,
ktoré sa bude konať 10. decembra 2018 (pondelok) o 17:00 hod.
v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom.
Program:
 1. Štátna hymna
 2. Otvorenie zasadnutia.
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 8. Príhovor starostu obce.
 9. Zvolenie členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
 10. Zriadenie komisií.
 11. Určenie platu starostu obce.
 12. Zastupovanie starostu.
 13. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného zastupiteľstva.
 14. Diskusia.
 15. Záver.
Ing. Miroslav Bielka
starosta obce Krasňany
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!