Správne poplatky
Piatok, 05 Október 2012 08:21
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných za úkony a podania obcou Krasňany podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu   2,00 €
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku   2,00 €,  v cudzom jazyku (českom)   3,00 €

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Poznámky
Poplatok podľa písmena a) sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
Položka 3
  • Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis   2,00 €
  • Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis   5,00 €

Položka 8

  • Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)   5,00 €
Posledná úprava Piatok, 19 Január 2018 12:07
Ďalšie informácie...
 
Evidencia obyvateľstva
Prihlásenie na trvalý pobyt - na počkanie, bez poplatku

Potrebné doklady:

  • list vlastníctva alebo nájomná zmluva, prípadne súhlasy vlastníkov
  • občiansky preukaz
  • rodný list u detí do 15 rokov
  • sobášny list

Ďalšie informácie...
 
Tlačivá na stiahnutie
Ďalšie informácie...
 


Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!